Pravidla nepískovcové lezení

Pravidla lezení ve skalních oblastech České republiky

 

Článek 1

Úvod

 

(1) Tato pravidla (dále jen „Pravidla“) se vztahují na horolezeckou činnost provozovanou na

lezeckých objektech na území České republiky s výjimkou pískovcových skalních oblastí

v Cechách, které vzhledem k odlišnému historickému vývoji mají samostatná pravidla lezení.

(2) Lezci jsou povinni informovat se o případných omezeních, platných pro danou skalní oblast či lezecký objekt, a řídit se jimi.¹) Zároveň jsou všichni povinni řídit se obecně závaznými předpisy.

(3) Příslušné OVK mohou zpřísnit tato Pravidla a o tomto zpřísnění musí informovat neprodleně CVK, která zajistí dostupnost těchto informací pro cleny CHS.

(4) Lezení na lezecké objekty je činností provozovanou na vlastní nebezpečí.

 

Článek 2

Ochrana přírody

 

Lezci jsou povinni:

a) chovat se na lezeckých objektech a v jejich okolí tak, aby nedocházelo k poškozování přírody, dbát na čistotu a pořádek;

b) v chráněných územích s vymezenými lezeckými lokalitami využívat k lezení pouze tyto

lokality a určené přístupové a sestupové trasy, jsou-li určeny;

c) řídit se značením umístěným majiteli pozemku, orgány ochrany přírody, správci lesa a dalšími oprávněnými subjekty v místech těmito značeními označenými.¹)

Lezcům je zakázáno:

a) jakkoliv měnit povrch skal za účelem úpravy a vytváření chytu a stupu;

b) používat při lezení po skále zimní horolezeckou výzbroj (stoupací ledovcová železa, cepíny, zimní kladiva apod.). Výjimku muže udělit OVK (např. pro bývalé lomy a nepřírodní terény).

c) při manipulaci s lanem (např. při lezení „na rybu“) poškozovat třením povrch skal;

d) přidávat skalní skoby do již hotových cest vyjma míst povolených příslušnou OVK.

 

Článek 3

Fixní jiště

 

(1) Fixní jištění a slanovací body zanechané ve skále musí odpovídat příslušným normám CSN EN a požadavkům Bezpečnostní komise CHS pro danou oblast a daný typ skály.²)

(2) Za způsob osazení a volbu použitého fixního jištění a slanovacího bodu odpovídá ten, kdo jej osadil.

(3) Každý lezec je povinen, v rámci svých znalostí a možností, posoudit před použitím stav fixního jištění. Fixní jištění použije jen v případe, že se jeví jako bezpečné, a při jeho použití je povinen dodržet dostupné metodické zásady.

(4) Údržbu fixních jištění a slanovacích bodu zajišťuje OVK prostřednictvím správců skal.

(5) Lezci jsou povinni chovat se k fixním jištěném a slanovacím bodům šetrně; zejména při lezení s horním jištěním (tzv. „na rybu“) používat v posledním použitém jištění (vratném bodu) karabiny a po ukončení lezení slanit.

(6) Lezci jsou povinni informovat příslušného správce skal nebo příslušnou OVK, zjistí-li anebo mají-li podezření, že fixní jištění či slanovací bod nebo jejich osazení je vadné. Stejně postupuje lezec při zjištění poškození nebo nebezpečí poškození důležitého přírodního jištění.³)

(7) Po schválení cesty příslušnou OVK není dovoleno fixní jištění přidávat, přemísťovat nebo

ubírat, vyjma provádění údržby. O ostatních výjimkách rozhoduje OVK.

(8) Fixní jištění a slanovací body jsou určeny pro běžnou horolezeckou činnost. Použití pro jiný účel, např. prelanení, muže způsobit jejich poškození a je zakázáno. Výjimky muže povolit příslušná OVK.

 

Článek 4

Nové lezecké cesty

 

(1) Cesta nebo varianta cesty vzniká dokončením prvovýstupu nebo prvoprelezu.

(2) Jsou zakázány projekty, nové lezecké cesty a varianty cest, které by svým fixním jištěním

změnily obtížnost nebo charakter sousedních cest a variant.

(3) Při tvorbě cest a variant je třeba osazovat fixní jištění v primerené míre s přihlédnutím

k možnostem přírodního jištění, charakteru cesty a bezpečnosti.

(4) Po dokončeni nové lezecké cesty či varianty jsou autoři povinni navrhnout název a klasifikaci a do třiceti dnu zaslat OVK kompletní informace (skalní oblast, návrh názvu, klasifikaci, jména autoru, kontaktní adresu, datum zahájení a dokončení, způsob osazení a typ zanechaných fixních jištění, použité vyjímatelné jištění a nákres, vcetne zakreslení okolních cest).

(5) Zahájení projektu je nutné nahlásit příslušné OVK do třiceti dnu od jejich započetí, nestanoví-li příslušná OVK jinak.

(6) Nárok na dokončení cesty či varianty trvá jeden rok od zahájení, nestanoví-li příslušná OVK jinak, a je označen smyčkou s dlouhými volnými konci v prvním jištění. Další družstvo muže cestu nebo variantu dokončit v ochranné lhůtě jednoho roku pouze se souhlasem autoru projektu, nebo po uplynutí jednoho roku.

(7) Prvovýstupci můžou při prvovýstupu použít také dočasné jištění, které však musí bez prodlení, ještě před zasláním informací o prvovýstupu, vyměnit za fixní jištění. Tato výměna však musí proběhnout nejpozději do třiceti dnu od dokončení prvovýstupu.

(8) V případe nedodržení ustanovení těchto Pravidel má OVK právo rozhodnout o zrušení cesty, varianty nebo projektu. Je li známá kontaktní adresa alespoň jednoho z autoru, musí je do čtrnácti dnu od rozhodnutí písemně informovat, a požadovat po nich (zpravidla do šesti měsíců) odstranění fixních jištění, a to bez náhrady.

(9) V případe zrušení cesty nebo varianty OVK mohou autoři do čtrnácti dnu od obdržení

písemného vyrozumění podat odvolání k CVK, která rozhodne do šesti měsíců. Po dobu řešení sporu budou fixní jištění ponechána.

(10) OVK má právo uzavřít oblast či její část pro vytváření dalších cest a variant.

 

Článek 5

Dohled nad dodržováním pravidel

 

(1)Dohled nad dodržováním těchto pravidel přísluší všem lezcům, kteří jsou povinni upozornit na jejich porušování místní OVK, případně správce skal.

 

Článek 6

Platnost pravidel

 

(1) Pravidla byla schválena VV CHS dne 11.4.2007

(2) Pravidla nabývají účinnosti dne 1. května 2007. Tímto dnem pozbývají platnosti „Pravidla lezení v nepískovcových oblastech“ účinná od 1. ledna 1999.

 

Přílohy:

c. 1: Definice základních pojmu k Pravidlům lezení ve skalních oblastech České republiky

c. 2: Seznam lezeckých značení

 

Poznámky pod čarou:

1) Informace o aktuálních omezeních v jednotlivých oblastech uvedeny na oficiálním webu CHS.

2) Informace uvedeny na oficiálním webu CHS.

3) Konkrétní kontakty uvedeny na oficiálním webu CHS, kde lze také využít elektronický formulář pro hlášení vadného jištění.

 

Příloha č. 1

Definice základních pojmů

k Pravidlům lezení ve skalních oblastech České republiky

 

Pro účely Pravidel lezení ve skalních oblastech České republiky se vymezují některé základní pojmy

takto:

a) cesta je linie výstupu, která už byla přelezena prvovýstupcem nebo prvoprelezcem a jež je od nástupu k vrcholu zcela samostatná anebo nejméně z 1/2 celkové délky;

b) CVK je Centrální vrcholová komise Českého horolezeckého svazu s působností pro celé území České republiky (řídí se statutem CVK);

c) CHS (Český horolezecký svaz) je občanské sdružení sdružující příznivce horolezeckých aktivit;

d) dočasné jištěje kovový zajišťovací prostředek (nejčastěji skoba či plomba apod.) dočasně osazený ve skále, jehož účelem je redukovat délku pádu prvovýstupce a umožnit jeho zajištění v cestě;

e) jištění fixní je kovový zajišťovací prostředek (kruh, nýt, borhák, skoba) trvale osazený ve skále, jehož účelem je redukovat délku pádu prvolezce a umožnit zajištění lezce v cestě;

f) jištění vyjímatelné jsou zejména smyčky a dále nejrůznější typy vklínencu, výstředníkových mechanizmu apod.;

g) lezec je osoba provozující horolezeckou činnost na lezeckých objektech nebo osoba mající takovýto záměr;

h) lezecký objekt je skalní útvar jako věž, masív, lom, velký kámen nebo ledový útvar, který je předmětem lezeckého zájmu;

i) orgány ochrany přírody jsou správní orgány uvedené v § 75 Zákona c. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů;

j) OVK je Oblastní vrcholová komise Českého horolezeckého svazu s působností pro příslušné skalní oblasti České republiky (řídí se statutem OVK);

k) projekt je linie výstupu se zdola osazeným fixním jištěním, která ještě nebyla přelezena, nebo linie s fixním jištěním osazeným ze slanění, jež nebyla přelezena sportovním lezeckým stylem;

l) prvoprelez je první přelezení projektu sportovním lezeckým stylem OS nebo OSF nebo RP nebo PP;

m) prvovýstup je první přelezení výstupové linie lezeckým družstvem bez předchozího osazení zajišťovacích prostředků shora. Vyjímatelné zajišťovací prostředky i fixní jištění musí být instalovány z pozice prvolezce;

n) slanovací bod (nejčastěji borhák, kruh nebo retez), jenž slouží ke slaňování;

o) technické lezení je způsob lezení, při němž se jednotlivé úseky cesty přelézají pomocí technických pomůcek (fixní jištění, smyčky, žebříčky apod.), jakož i pomocí tahu lana;

p) varianta cesty je výstupová linie, přelezená později než cesta, se kterou je spojená. Délka varianty cesty je menší než ½ délky cesty, s níž je spojená;

q) VV – výkonný výbor;

 

Příloha č. 2

Horolezecké značky

 

Přístupové horolezecké cesty jsou zpravidla vyznačeny na skalách jen malými max. 7 cm velkými

šipkami.

Směr povolené trasy horolezecké činnosti.

Vymezení povolené trasy.

Horolezecká činnost povolena v obou směrech od pruhem

vyznačené linie.

Zákaz horolezecké činnosti.

Vymezení zákazu horolezecké činnosti.

Časové omezení zákazu horolezecké činnosti.

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com