STANOVY SPOLKU HO LEZCI Z VYSOČINY, z.s.

preambule

Horolezecký oddíl HO LEZCI Z VYSOČINY, z.s. sdružuje zájemce o sportovní činnost, zejména v oblasti horolezectví, sportovního lezení, vysokohorské turistiky, pobytu v přírodě a bezprostředně související sportovní aktivity bez rozdílu národnosti, státní příslušnosti, rasy a přesvědčení.

Cílem spolku je rozvíjet zájmy a chránit práva svých členů tak, aby se mohli svobodně věnovat svým aktivitám. Zároveň je cílem spolku přičinit se o rozvoj sportovní činnosti široké veřejnosti a zachování přírodního bohatství v oblastech, ve kterých se tyto činnosti uskutečňují.

Část I.

Obecná ustanovení

§1 Jméno, druh, vznik a sídlo spolku

 1. HO LEZCI Z VYSOČINY, z.s., dále jen spolek.
 2. Sídlem spolku je Příční 405, 59301 Bystřice nad Pernštejnem.

§2 Právní postavení spolku

 1. Spolek je dobrovolným, nepolitickým a nezávislým sdružením občanů.
 2. Spolek je založen podle zákona o sdružování občanů č. 83/1990 Sb.
 3. Spolek vyvíjí svou činnost na území České republiky.

§3 Činnost spolku

 1. Spolek organizuje všechny sportovní aktivity související s lezeckou činností a vytváří vhodné podmínky pro jejich rozvoj.
 2. Spolek dbá na dodržení sportovních a bezpečnostních pravidel pro jednotlivá odvětví,     a dbá na dodržování sportovních i etických principů lezecké činnosti.
 3. Činnost spolku se řídí stanovami a dalšími vnitřními předpisy.
 4. Spolek spolupracuje na rozvoji a zlepšení regionálního školství formou např. výcvikových dnů, přednášek, školení apod.
 5. Spolek se zabývá prací s dětmi a mládeží.
 6. Spolek zajišťuje, provádí a dohlíží na školení a výcvik svých členů v souladu se sportovními a bezpečnostními pravidly.

Část II.

Členství ve spolku

§4 Druhy členství

 1. Členství ve spolku je dobrovolné.
 2. Členství se dělí na:          a/ řádné členství dětí a mládeže od 6 do 18 let,

b/ řádné členství osob starších 18 let

c/ čestné členství

§5 Podmínky členství

 1. Členem spolku se může stát kterákoli osoba, která se hodlá účastnit činnosti spolku, a která bude dodržovat jeho stanovy a další vnitřní předpisy.
 2. Členství podle §4, odst.2a je možné pouze se souhlasem zákonného zástupce.
 3. Členství podle §4, odst.2c vzniká na návrh rady spolku se souhlasem členské schůze.

§6 Vznik a zánik členství

 1. O přijetí člena rozhoduje rada spolku, podle podmínek schválených členskou schůzí.
 2. Členství zaniká:               a/ vystoupením

b/ vyškrtnutím pro neplacení členských příspěvků

c/ vyloučením pro neplnění členských povinností

d/ úmrtím člena.

§7 Členská práva

Každý člen má právo:

 1. Účastnit se akcí organizovaných spolkem.
 2. Využívat sportovní vybavení a další materiální prostředky spolku v souladu s pravidly přijatými radou spolku.
 3. Volit od 15 let věku a od 18 let věku být volen do všech organizačních složek spolku.
 4. Podávat stížnosti nebo podněty k činnosti spolku. K jednání je nutno podatele stížnosti či podnětu přizvat. Bez jeho přítomnosti lze jednat pouze v případě, když o to požádá nebo se bez omluvy jednání nezúčastní.

§8 Členské povinnosti

Každý člen je povinen:

 1. Dodržovat stanovy, vnitřní předpisy spolku, bezpečnostní a sportovní pravidla.
 2. Aktivně se podílet na rozvoji spolku a snažit se o rozvoj horolezectví jako sportovní činnosti.
 3. Chránit majetek spolku, dbát o jeho řádnou údržbu, zvelebování a rozšiřování. a umožnit provedení kontroly své činnosti.
 4. Zdržet se všech aktivit, které by byly v rozporu s výkonem jeho funkce a při nichž by mohlo docházet ke střetu zájmů.
 5. Platit členské příspěvky ve výši a termínu stanovených členskou schůzí.
 6. Oznámit spolku všechny změny údajů, na nichž je založen členský vztah.

§9 Členské příspěvky a vstupní členský poplatek

 1. Při vstupu do spolku zaplatí člen jednorázový vstupní poplatek. O jeho výši rozhoduje na návrh rady členská schůze.
 2. Výše členských příspěvků a termín jejich zaplacení jsou stanoveny pro příslušný kalendářní rok rozhodnutím členské schůze.
 3. Členský příspěvek nebo vstupní poplatek mohou být prominuty po odsouhlasení členskou schůzí.

Část III.

Organizační struktura spolku

§10 Základní členění

 1. členská schůze
 2. rada spolku v čele s předsedou spolku
 3. revizor spolku

§11 Členská schůze

 1. Členská schůze je nejvyšším orgánem spolku; schází se nejméně jednou ročně.
 2. Členskou schůzi svolává rada spolku. Členská schůze je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina členů spolku; nesejde-li se usnášeníschopná členská schůze, svolá rada spolku nejpozději do jednoho měsíce (ale ne dříve než za 15 dnů) náhradní členskou schůzi, tato je usnášeníschopná bez ohledu na počet přítomných členů. Členská schůze přijímá rozhodnutí hlasováním; pro přijetí rozhodnutí je potřeba souhlas nadpoloviční většiny přítomných členů, pokud tyto stanovy neurčí jinak.
 3. Členskou schůzi svolá rada spolku také, požádá-li o to (písemně) 1/3 členů spolku a to ve lhůtě do jednoho měsíce, není-li v žádosti uvedena lhůta pozdější.
 4. Členská schůze
 • schvaluje stanovy spolku a jejich změny, rozhoduje o zániku spolku; pro přijetí těchto rozhodnutí je potřeba 2/3 většiny všech členů spolků
 • volí radu spolku
 • volí revizora spolku
 • schvaluje rozpočet, zprávu o činnosti, zprávu o hospodaření za minulé období a revizní zprávu
 • určuje formy a konkretizaci činnosti pro další období
 • stanovuje výši vstupního poplatku a členských příspěvků

§12 Rada a předseda spolku, jednání jménem spolku

 1. Rada spolku je minimálně tříčlenná, vždy však s lichým počtem členů. Jejím funkčním obdobím je pět let. Ze svého středu volí předsedu spolku. Činnost rady spolku řídí předseda spolku.
 2. Rada spolku řídí spolek v období mezi členskými schůzemi. Schůze rady spolku je volně přístupná členům spolku.
 3. Rada spolku
 • na nejbližší schůzi projedná věc, požádá-li o to člen spolku
 • připravuje zprávu o činnosti za minulé období, návrh rozpočtu na další období, případné změny stanov, návrh cílů další činnosti.
 • přijímá nové členy (je-li tím členství podmíněno) a rozhoduje o vyloučení člena
 • Statutárním orgánem spolku je předseda rady spolku.

§13 Revizor spolku

 1. Kontroluje činnost spolku, především jeho hospodaření a plnění rozhodnutí členské schůze.
 2. Připravuje revizní zprávy a posudek návrhu výroční zprávy; tyto předkládá členské schůzi.

§14 Zásady hospodaření

 1. Spolek je neziskovou organizací. Případné příjmy budou tvořit členské příspěvky, dary, dotace a granty a budou používány na činnost spolku. Dalšími příjmy mohou být příjmy z činnosti, která je v souladu s cíli spolku (publikování, pořádání sportovních akcí, přednášky nebo školení). Spolek může uzavřít smlouvu o spolupráci s právnickou osobou pro finanční zajištění svých aktivit.
 2. Získané prostředky jsou určeny výhradně na zajištění činnosti spolku.
 3. Výdaje spolku jsou zaměřeny na uskutečňování cílů spolku v souladu s formami činností podle těchto stanov a rozpočtem spolku.
 4. O hospodaření s majetkem spolku rozhoduje rada spolku podle zásad stanovených členskou schůzí. Rada spolku o hospodaření informuje členskou schůzi.

§15 Okolnosti zániku spolku

 1. Spolek zaniká dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným spolkem z rozhodnutí nejméně 2/3 řádných členů.
 2. Likvidátora jmenuje rada spolku, v případě likvidace z rozhodnutí soudu, soud. Rada spolku, příp. soud určí odměnu likvidátora.
 3. Ke dni skončení likvidace předloží likvidátor členské schůzi účetní uzávěrku, konečnou zprávu o průběhu likvidace, včetně majetkového zůstatku. O majetkovém vypořádání se členy spolku rozhodne členská schůze.

Část IV.

Závěrečné ustanovení

Spolek může na základě rozhodnutí členské schůze vydat další vnitřní předpisy spolku a předpisy související s realizací jednotlivých projektů.

V Bystřici nad Pernštejnem 25.1.2015

Rada spolku:

Miloslav Vrána                                     Petra Findejsová                                          Michal Juráček

…………………                                            ………..…….…                                                    ………………

 

Michaela Kolářová                                     Slavomír Mlynář

……………………..                                          …………………..

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com