Nebojte se první pomoci – I

Záchrana lidského života při úrazech a náhlých pří­hodách zpravidla není­ záležitostí­ jednotlivce. Sestává se z logické posloupnosti navzájem navazující­ch kroků, jimž se říká záchranný řetězec. Stejně jako u řetězu faktického je jeho sí­la (účinnost) závislá na nejslabší­m článku. V této souvislosti vystupuje do popředí­ nezastupitelný význam laické první­ pomoci. Záchranné systémy nelze organizovat tak, aby se tým k pacientovi dostavil v průběhu rozhodující­ch první­ch minut. Proto správně provedené jednoduché úkony laické první­ pomoci v mnoha pří­padech mohou pomoci zabránit tomu nejhorší­mu. Proto alespoň něco málo k provádění­ předlékařské první­ pomoci.

Krvácení­ je bezesporu jední­m z nejvážnějších a nejnebezpečnější­ch poraněn­í, a to hned z několika důvodů, které si přebereme na následují­cí­ch řádcí­ch. Krvácení­ je děj, při kterém krev samovolně vytéká z narušených tkání­ a cév. Z toho plyne, že krvácení­ musí­me dělit hned podle několika kritérií­: typ poranění­, mí­sto poranění­, a rozsah poranění­. V tomto článku se zaměří­me na jednotlivé typy krvácení­. Rozlišujeme tři základní­ typy krvácení­ : vlásečnicové, žilní­ a tepenné.

Dělení­ krvácení­:
1. Vlásečnicové krvácení­ není­ povětšinou spojeno s nějakým větší­m úrazem, jde převážně o známé krvácení­ z nosu (které se stává vděčným tématem dí­ky mnoha pochybným radám typu: „Musíš zaklonit hlavu“). Vlásečnicové krvácení­ většinou po nějaké chví­li samo ustane.

2. žilní­ krvácení­. Zde už může jí­t o poranění­ všech možných typů. Důležité je však vědět, že krev vytékají­cí­ z rány při tomto typu krvácení­ má tmavě červenou barvu a vytéká vcelku pomalu. Toto krvácení­ již vyžaduje ošetření­ (hlavně v závislosti na rozsahu). Pokud se jedná o končetinu, je dobré ji dostat do polohy nad srdce (viz obrázek) kvůli snížení­ tlaku v končetině a poté ji obvážeme pří­slušným obvazem (viz. Obvazová technika). Měli by jsme mí­t na paměti, že jakákoliv dezinfekce nepatří­ pří­mo do rány, ale pouze do její­ho okolí­, protože jinak se bude poranění­ těžce hojit.

3. Tepenné krvácení­. Je nejzávažnější­m typem krvácení­, protože může velice rychle dojí­t k velkým ztrátám krve. Krev je světle červená (barva krve však není­ rozhodují­cí­, při dušení­ může mí­t krev barvu tmavě červenou) a vystřikuje z rány, což může mí­t za následek šok (viz. šokové stavy). U tepenného krvácení­ musí­me postupovat velice rychle. Jako první­ stiskneme tlakový bod a pokud se jedná o končetinu snaží­me se jí­ v rámci možností­ dostat nad srdce. Těmito úkony by se nám mělo podařit dostatečně zmí­rnit intenzitu krvácení­. Dále začneme s přikládání­m tlakového obvazu (viz obvazová technika). Při správné aplikaci obvazu by se nám mělo podařit krvácení­ zastavit. K zastavení­ krvácení­ dochází­ také při správném zmáčknutí­ tlakových bodů. Tlakové body slouží­ k nouzovému zastavení­ tepenného krvácení­. Jsou to mí­sta, kde snadno nahmatáme pří­vodnou tepnu a přitlačí­me ji ke kosti. Při správném stlačení­ dojde k okamžité zástavě krvácení­. Pokud jde o končetinu drží­me ji nad úrovní­ srdce.

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com